Poslední změna stránek 12.10.2012 22:55 

 

Členům a výboru, Společenství Vlastníků Jednotek Dřevařská 4 Brno.

 

                         i právní   informace pro výbor          ePrávo   Dodávka vody  

                                                                          ePrávo Shromáždění vlastníků 

        

                                                                                                          Nabídka úklidových prací.  IK NEXION s.r.o.

                                                                                     Podvodníci s vodoměry OPĚT v akci!

                      Pokud někteří členové nemají přístup k internetu nebo adresu tohoto webu neznají, je to k tíži výboru a upozorňuji, že na to nebude brán v budoucnu ohled. A případná výmluva, že o ničem nevěděli, neobstojí.  

Každý člen SVJ má nezpochybnitelný nárok na vyúčtování, které má maximálně do konce června od výboru obdržet (viz zák). Z něj je v každém SVJ jasně zřejmé, za co členové platí a kolik čeho spotřebovali (KOLIK vody, elektřiny, ...práce, za co platí do FO a kolik finančních prostředků ke kterému datu se nachází na účtu sdružení. Kolik z nich kdo a na co z našich peněz spotřeboval a kdo kam poukázal a jak byly tyto platby rozděleny mezi jednotlivé majitele (členy). Vyúčtování, stejně jako účetnictví, musí být průkazné, věrohodné, úplné a průhledné. Přes žádosti se řádného vyúčtování Ivana Vigh nedočkala. Cena vody v roce 2011 není známa!  Na dotaz o cenu vody za 2011 a 2012, jsem  obdržel  neaktuální (nepotřebnou) fakturu ještě z roku 2010. Faktura jako důkaz zde   Je to fakturu za jiný půl rok, chybí první půlrok (i kdyby to byl správný rok cena za rok se nedá spočítat z ceny půlroční. Cena v roce 2011 ani 2012 se proto, ani při dobré vůli, nedá z ní vypočítat. Domnívám se také, že členové mají a platí i za společný vodoměr. Cena jeho revize ani pronájmu tam není.  Tvrzení účtující paní Habartové, že zasílá faktury z kterých dělala vyúčtování je proto nepravdivé viz    dopis zde  . Zasílá jednu půlroční fakturu z roku 2010 a přitom tvrdí, že vyúčtování  za rok 2011 dělala z ní. Vyúčtování za rok 2011 se dělá z dokladů za rok 2011. Na dotaz k vyúčtování (toho co všude jinde bývá) jsem se dočkal výmluvy i komentáře, který do účetnictví nepatří a nemá vliv na účtování  dopis zde , na př., proč  to požaduji až nyní ? Je totiž veřejně známo, že účetnictví není v pořádku již cca 6 let a právě já jsem na to před lety paní Kaňkovou (i bývalou "účetní") upozornil a žádal ji jako zodpovědnou o nápravu (a  svou nabídkou o pomoc, jsem se chtěl podílet na nápravě). Dostal jsem nepravdivou odpověď, že výbor je funkční a místo vyúčtování výmluvu, že nějaké peníze máme. To protizákonné utajování faktů již tenkráte činilo účetnictví neprůhledným a nevěrohodným. Nelze tedy tvrdit, že se ptám až nyní.

Jako zástupce v plné moci, výbor opět upozorňuji na tuto jeho "funkčnost" ( neplnění si povinností ze stanov čl.....i zákona o účetnictví ...).  Z nesčetných emailů mi zaslaných výborem (zájem jen o pomluvy a výtky, ne podstatu a funkčnost  SVJ )  vyplývá, že výbor se snaží tajit, mlžit a  vyhýbat se zodpovědnosti za účetnictví. Stále není zodpovězeno kdo je a kým pověřen k uvolňování našich peněz z FO, tedy ony, pro výbor "nezajímavé", podpisy na výdajových dokladech, které však jsou ze zákona povinné. Výbor nenapravil svou nefunkčnost ani po "doporučení soudu" ani když byl dne 27.6.2012 členkou (Vigh - Kostelkovou) upozorněn. Projevila nesouhlas se závěry (výsledkem) i průběhem sešlosti, označené jako "Kocourkovo" ( popsáno níže).

Pro vyúčtování podnájemníkovi, kterému se nezdála velká spotřeba a právem požadoval uvést také cenu vody, jsem původně prosil účtující (paní Habartovou) jen o sdělení ceny vody!   To, že bez ceny jednotkové není možné určit celkovou cenu, je jasné žákům v základní škole a není třeba znát ani o trojčlenku z páté obecné.

Dopis členky "výboru" paní Koldínské svědčí o tom, že výbor vůbec nezajímají povinnosti, ani to, zda je účetnictví v pořádku a nekontroluje ho, ani Kontrolní Komisi nevytvořili a ani její práci neprovedli, přestože výbor má nad 50% členů celého SVJ.

 Výbor znevažuje toho, který ukáže na přestupky ( či trestný čin). Výbor trestuhodně tvrdí : "mně osobně je úpřímně jedno, jestli je všechno správně zdokumentováno či jsou všude podpisy, které tam mají být,. Zde dopis pí.Koldínské a komentář.  Z čehož je vidět, že nemá ani ponětí o tom co činí a o účetnictví ani to. Ve výboru je do počtu jako loutka, které někdo tahá za provázky.. Viz níže, o  účetních povinnostech výboru (viz stanovy), který je za vedení a předložení správných, úplných, věrohodných, .....účetních dokladů, účetní závěrku  (viz níže) zodpovědný.

Pokud v obchodě prodávající nepředloží doklad o tom,  za co a co má zákazník platit, nelze očekávat zaplacení. To trvá mnoho let a  tedy nelze tvrdit, že tak najednou. Výboru i paní účetní je dobře známa kritika k nesprávného vyúčtování hned po odchodu pana Švece. Později k paní Kaňkové, opět kritika nesprávného vyúčtování. Dodnes se náprava neučinila.

Pro výše uvedenou laxnost k povinnostem a pro arogantní jednání výboru žádám, aby dokladoval, své podivuhodné dlouho trvající jednání s až podezřelou  neochotou zveřejnit jakékoliv údaje. Ve stejném duchu bylo výborem nedostatečně zveřejněno "vyúčtování". Výbor si zřejmě neuvědomil, že údaje ve vyúčtování nejsou tajné. I na jiné podklady má (dle Čl. VII. 1)f ) člen právo. O pořízení kopie může, na svůj náklad, žádat. Není možno tuto povinnost splnil řádkem v pozvánce o možnosti nahlédnutí do dokladů. V přítmí,  na chodbě, bez stolu, půl hodinkou před shromážděním, nelze nic zkontrolovat. Účetní doklady, které nejsou již léta "v pořádku" se kontrolují auditorem (což není vyúčtování).

Vzor vyúčtování jak to dělají v Brně, byl a je nabídnut (čtyřem os.výboru)  již PŘED ROKEM, zde na stránkách www.

Skutečný doklad, jak vypadalo vyúčtování v HO již před deseti lety     zde.    Jasně uvedena čísla vodoměrů a jejich spotřeba.

Skutečný doklad, jak vypadalo vyúčtování v HO i před sedmi  lety       zde.                                = // =

Skutečný doklad, jak vypadá v Brně dnes vyúčtování za minulý rok     zde        ANO, V BRNĚ TO DĚLAJÍ JEŠTĚ DOKONALEJI !

VÁŽENÝ VÝBORE, NEČEKEJTE TRVALE TOLERANCI  K TAKOVÝMTO léta přetrvávajícím NEDOSTATKŮM !

Je potřebné, aby  VÝBOR doložil, ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ (účetní závěrku a výroční správu) za rok 2011, neboť dle čl.1  Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. a  čl.2  Zobrazení je věrné, jestliže obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je přitom zobrazen v souladu s účetními metodami, jejichž použití je účetní jednotce uloženo na základě tohoto zákona. Zobrazení je poctivé, když jsou při něm použity účetní metody způsobem, který vede k dosažení věrnosti.musí být dle dalších článků průhledným a věrohodným účetnictvím, tak jak uvádí zákon!  ...... Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.
je správné, jestliže účetní jednotka vede účetnictví tak, že to neodporuje tomuto zákonu a ostatním právním předpisům ani neobchází jejich účel.
je úplné, jestliže účetní jednotka zaúčtovala v účetním období v účetních knihách všechny účetní případy, které v něm měla zaúčtovat podle § 3, a nejpozději do konce tohoto období za jemu bezprostředně předcházející účetní období sestavila účetní závěrku, popřípadě i konsolidovanou účetní závěrku, vyhotovila výroční zprávu, popřípadě i konsolidovanou výroční zprávu, zveřejnila informace podle § 21a a má o těchto skutečnostech veškeré účetní záznamy, a to přehledně uspořádané.
je průkazné, jestliže všechny účetní záznamy tohoto účetnictví jsou průkazné (§ 33a) a účetní jednotka provedla inventarizaci.
je srozumitelné, jestliže umožňuje jednotlivě i v souvislostech spolehlivě a jednoznačně určit
 

a) obsah účetních případů alespoň s použitím účetních metod uvedených v § 4 odst. 8,
b) obsah účetních záznamů s použitím nástrojů uvedených v § 4 odst. 10,
c) vazbu mezi účetním záznamem vzniklým seskupením a dílčími účetními záznamy v případech uvedených v § 33odst. 5.
 
Účetnictví účetní jednotky je vedeno způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů, jestliže účetní jednotka je schopna splnit povinnosti spojené s jejich úschovou a zpracováním podle § 31, 32 a § 33 odst. 3 a 7 po celou dobu, po niž jsou jí tímto zákonem uloženy.

 

 

                                Triumf nepřizpůsobivých bílé pleti  (volnost, rovnost, bratrství-šalom).

V minulém období, "samo-odvolano-zvolení" vyhlásili, že jako výbor jsou funkční. Dne 27.6.2012 se odvolali, ale nic nebylo oficiálně zapsáno. Hned tam se zvolili  a zde k níže uvedenému stavu na fotografiích se opět jako "snad nový výboru" přihlásili: 

MUDr Kaňková Kateřina, Ing Horsáková Jolana, paní Koldinská Zuzana a JUDr Habarta Jiří.

Oficiální předseda samosprávy není (nebyl zapsán). V Obchod. rejstříku u KS má výbor jako zodpovědnou osobu uvedeno jméno nečlena, který zde léta nebydlí, ing.Švece.

 

 

       Odlišný je stav společného majetku u Samosprávy sousední, Dřevařská 6, .... zde se umí dohodnout?

 

 

 

I při 72 bytových jednotkách a různostem názorů se lze na společném dohodnou a takto pak vypadá samospráva Brandlova.

 

   Takto vypadá i po dalších pěti letech. Vše je průhledné, nikomu se neblíží, lidem je vyhověno. Ti se pak nesnaží "čmárat" po zdech.

 

    Opět neutěšený stav na Dřevařské 4.

Není zveřejněno a účetnictví je proto neprůhledné, kdo potvrzuje výdaje a jakým právem (na základě jaké kompetence) !

 

 

 

 

 

        Také několik let neuklizeno.

 

    Prach, listí, smetí, peří....copak ještě chybí ?

 

 

 

 

Také několik let.  Kdo potvrzuje "lístek" (doklad k provedení platby uklizečce) nechť ji při té příležitosti upozorní.

 

 

 

                       Dřevařská 4, výzva na "povinné" cedulce   "Pozor! Výtah" , neodpovídá skutečnosti.

Někteří, VÝŠE UVEDENÍ, jednají tak jako kdyby se domnívali, že střecha, odpady, sklepy a výtah patří jen některým a není společným majetkem všech!

 

Proto byly v minulosti zvýšeny platby do fondu oprav, aby se opravovalo, zateplovalo, udržovalo a eliminovalo riziko možných budoucích škod (stále se zvyšující ceny za uniknuté teplo z chodeb i bytů jednotlivých majitelů ...cca 30%). Dole téměř a nahoře úplně přerušený hromosvod. Revizní správa chybí a případné škody hradí kdo zapříčinil (výbor) a ne pojišťovna. Výbor byl  již v minulosti upozorněn. V minulosti byly schváleny opravy ( uvedené částečné zateplení viz zápis) a proto zvýšeny odvody do FO. Opravy však neprovedeny. V té souvislosti bylo předloženo zateplení, viz e-mail paní ing. Horsákové...je i zde uvedeno.

 

 

 

        Cena bytu i podnájmu se odvíjí také od vzhledu a stavu obšívky domu.

 

 

Stav nad vstupem do domu. Náhradu škody na zdraví může žádat podnájemník a bude žalovat výbor. Při úrazu se nedoplatíme.

 

           Dřevařská 4

 

 

 

   1.7.2012

                                                       Co věrohodné, ale je nepodložené, jako by vůbec nebylo

SVJ Dřevařská 4,Brno

 

    Členům a výboru, Společenství Vlastníků Jednotek Dřevařská 4 Brno.

 

Od dcery a mé manželky jsem se dozvěděl, že na Dřevařské proběhla nějaká sešlost,  nějaká schůze ?  Na základě plné moci odevzdané tam  i na Krajském soudě, jsem právem předpokládal, že již konečně napravíte svá nezákonná jednání a mne obešlete, abych se mohl připravit, zúčastnit a opětovně upozornit na vadné účetnictví, které je stále již několik let vadné, zejména vyúčtování za minulý rok 2011.. Proto tak činím touto cestou. Protestuji proti takovýmto praktikám, které jste činili v minulosti a opakují se i nyní.  Výbor nedodržuje stanovy a neprávem rozhoduje o tom, koho pozve na jednání, kdo bude obeslán a kdo vynechají, jaké informace se budou a jaké nebudou členům poskytovat, dokonce prý kdo bude zvolen, kdo se vzdává a hned se zase "samozvolí", komu bude uplatněna sleva na vodu, koho vodoměr se nezapočítá a koho ano a že se bude postupovat proti zákonu o "rozúčtování" vodného. Prý takovýto nezákonný „Kocourkov“, se odehrával dne 27. 6. 2012 ve vchodě domu Dřevařská 4.

To je ještě povedenější jako Werichův Golem, který prý nejdříve do vody  skočil  a pak se rozpustil, ale někteří  tvrdí, že nejdříve se rozpustil a až pak do té vody skočil :)

Pokud mělo být záměrem paní Vigh obeslat, ale z dění v SVJ vyřadit, tak to takto (proti stanovám) není možné učinit. Pokud však byl záměr, (stavaře, kterého jste měli využít) jen chtěli oprostit od zodpovědné práce, kterou budete nyní vykonávat sami,  tak bylo možno zopakovat totéž jako před rokem v opačném gardu (tehdy byla nabídka aby pracovala),  a to:

 Většinová vlastnička oznámí, že má nyní jiné mínění a mění svůj názor.  (Před cca rokem sdělila, zda by paní Vigh nedělala předsedkyni). Nyní, že souhlasí s tím, že nezákonnou  situaci  sdružení umí a chce řešit někdo jiný a práce, která předsedu (a výbor) čeká, bude plnit dle stanov někdo jiný, koho si vybere a hlasováním podpoří. Opět by bylo (tak jako v minulosti) neodkladně vyhověno.  Ovšem při takovéto prokazatelné neznalosti stanov  a zmatku ve vlastních řadách, je to nyní již úsměvné.

 

Tímto žádám, aby  "výbor" bez odkladů VEŘEJNĚ sdělil :

1) jméno kompetentní osoby, která může jednat za výbor, může podepisovat a je k tomu kompetentní !

2) aby ten mi na mé náklady opatřila kopii originálu zápisu z případného jednání (pokud opravdu dne 27.6.2012 legální bylo)

 

Pokud bylo vůbec možné dělat zápis, tak včetně pozvánky, ne kopii kopie!  V současné situaci je to z bydlících v domě dle KS jen paní ing. Horsáková a pokud ona již není, žádám o sdělení ( tím se konečně ozřejmí, kdo oficiálně má být  zapsán na KS  jako zodpovědný za  SVJ ! )

 

        Hodonín  1.7.2012.         Děkuji.   

                         Sdělení Ivana Kostelky ( v plné moci za Ivanu Vigh).

P.S.

Nechť členové "výboru"  SVJ Dřevařská 4 přestanou ustavičně spekulovat o Plné Moci. Léta se nachází i ve spise na KS a obsahuje jasně vymezené mé pravomoci ( zastupování na schůzích společenství vlastníků i před státními orgány, přijímání písemností rozhodování ve všech věcech týkajících se bytu č.851/15 na Dřevařské  4 i s hospodařením a nakládáním s tímto bytem a jiné... ) Údajně se samozvolili (není a ani nyní již nelze vytvořit legální doklad) Kaňková, Koldinská, Horsáková, Habarta. Tyto osoby jsou zodpovědné za neskonalý nepořádek = BORDEL jaký se v domě nachází. Pomalované stěny, prach a špína na chodbách, odpadky na schodech, nesvítící světla, nefunkční hromosvod, odrabané stěny (porozbíjené kachličky), porušená oxidující omítka, zatékání ze střechy a tím se rozpadající podhledy, rozbitá skla, a  pomalované stěny, pomalované i barvou, kterou lze lehce umýt, nefunkční výtah....viz fotografie. Takové laické názory, že kanalizace je těch co bydlí v přízemí a ti pod střechou se na její opravě nemusí podílet, střecha těch co bydlí nahoře a výtah jen některých, neobstojí. Takové názory, že třeba v družstevních bytech, se ti co bývají v přízemí se nemusí podílet na revizích a provozu výtahů, jsou mylné.

Protože uklizečka neuklízí žádám sdělit, kdo stvrdil doklad, který musí být podepsán osobou která činnost zkontrolovala (oznamte prosím zda to byla Koldínská či Horsáková?...předtištěné formuláře jsem  jim poslal !! ) že je uklizeno a kdo jej proplatil? Naopak nebylo mi proplaceno opravení ( výměna žárovek) světel na chodbách. Dle dokladů, které nebyly ani vráceny ani proplaceny. Musí se v účetnictví nacházet! Jde jen o to kým jsou podepsány a zda vůbec.

 

POZOR  :)  K 20.7.2012 se ruší možnost podání zápisu a změny v OR pomocí formulářů ZFO. Návrhy lze podávat pouze pomocí inteligentního formuláře nebo formuláře ve formátu PDF.

Přes urgenci nebylo, ani do 10.8. sděleno "člence výboru" a člence sdružení Ivaně Vigh, kdo je (alespoň pro korespondenci) kompetentní osobou a kdo výbor. Na K. soudu je jako předseda veden nečlen. Není zveřejněn ŽÁDNÝ zápis ( neexistuje ) z tohoto ani z minulého roku. Ti co se údajně hlásili "do práce" ( tím veřejně deklarovali, že budou plnit úkoly příslušející výboru)  i přes upozornění zde, své úkoly opět PLNÍ TAK JAKO V MINULOSTI ! = neplní. Stanovy nedodržují a zmeškali i možnost jednoduššího A LACINĚJŠÍHO zápisu na KS do OR. Také meškají s opravou vyúčtování. Dle písemných námitek zde, námitek na sešlosti dne 27.6. a zejména zákona, že nelze k měření vody používat neplatné vodoměry. Nevyhovující stav při rozpočítávání, kdy neměli všichni vodoměry, byl kritizován již před mnohými lety a jde k tíži těm, kteří proti tomu brojili.  NENÍ MOŽNÉ laicky rozhodnout o tom, který vodoměr je platný a budou jeho údaje započítány a který nebude započítán a neuznáme ho. ( Jak se stalo u ..J. ) Z důvodů výborem předloženého nesprávného vyúčtování a do předložení korektního vyúčtování,  budou zálohově placeny jen položky, které jsou nesporné. Pro tento rok také žádám, dodržet účtování nákladů na uklizečku dle dokladů, které dostaly paní Horsáková a Koldínská a na něj měly potvrzovat skutečně provedený úklid. Až po té může zodpovědný za výbor dát dokad  k zaúčtování, až pak teprve proplacen !! (Neuklizený nepořádek ...Viz foto výše.) Na vysvětlenou uvádím, že jsem nemohl korektně vyúčtovat slečnu Hradskou.

 

Subject: Re: Podpis a podání DP Vyúčtování daně vybírané srážkou
Date: Mon, 30 Jan 2012 13:27:55 +0100

Jo pokud jste se dohodli s tatínkem, že budete jenom figurovat jako předseda a on bude ve všem vaši funkci zastávat, tak určitě je plná moc v pořádku. Doma zjistím, kde co a jak vázne ( nestarala jsem se o to, ale možná nikdo nepodal na OS návrh na změnu, tak to bude potřeba napravit ) a pak se bez problému klidně obrátím na tatínka. Jenom tedy asi nemám tu plnou moc na tatínka, tak nevím kam mu to poslat, ale v každém případě jste předsedou Vy a Vy budete figurovat v OR. S tím, že budete mít přístup k bankovním účtům. Tam si musí výbor také potom vyřešit jak a co dál. Protože objíždět Dr. Kaňkovou a Ing. Horsákovou abychom měli uhrazené faktury je taky dost nešikovné. Takže tak úplně to není pravda, že se Vás to netýká. Ale to určitě s Vámi táta prodiskutoval. Jsou věci, které musí udělat skutečně předseda SVJ, nikdo jiný k tomu nemá oprávnění. Banka tuto plnou moc zřejmě neuzná.

S pozdravem                                  Habartová 

 

                                                                          I zde uznáváte, že předsedkyně byla volena (či dle Vás měla být)  Ivanka a proč to spojovat s plnou mocí? Vigová nepotřebovala žádnou Plnou Moc a na platby či výběr peněz nejdříve třeba souhlas. Pan manžel měl tenkrát zapsat volbu (kdyby jste se před tím dohodli) a Ivanka by se jako předseda musela o zápis do KS postarat. Byla by vámi zvolena a bych jen deklaroval, že s tím souhlasí. Což v zápise ani nemuselo být (pokud by to nikdo nepožadoval). Vše je nevratně za námi.

 

Rozuměli jsme tomu tak, že riziko má Ivanka, práci Kostelka a užitek SVJ. Také tak se začalo pracovat na zvoncích, na smlouvách (podpisy jen legálně zvolených na KS a v RS zapsaných ) a na osvětlení, úklidu ....   ....

 

 ,ale po ročních kombinacích, jak to udělat nejhůře a po tomto vašem e-mailu níže, zapějte si známou  budovatelskou píseň: „Teď již máme, co jsme chtěli, do rachoty zvesela“  Je to prostě "Kocourkovo".

 

 Doklad o autentičnosti tvrzení.

-----Původní zpráva----- From: horsakova@volny.cz
Sent: Tuesday, April 24, 2012 7:47 PM
To: 
habartovamiloslava@volny.cz ; z.koldin@gmail.com
Subject: Slečna Hradská

Dobrý den pane Kostelka,

Vaše korespondence již přesahuje všechny meze slušnosti. Nehodlám s Váma již vůbec komunikovat. Jenom ukazujete na ostatní, napadáte všechny kolem,ale do zrcadla na svoje jednání se nepodíváte. Řekla bych , že komunikace s Váma je ztráta času. Jenom se chci vyjádřit k problémům ve vašem bytě s vodou. Jelikož mě to nedalo, stavila jsem se za slečnou Hradskou a ptala jsem si ji na vysokou spotřebu vody. Chuděra o ničem nevěděla, proč by měla mít tak vysokou spotřebu vody, až ji napadlo, že je to možná tím, že jí protéká záchod. To Vás ovšem ani nepadlo, aby jste si tak banální problém zjistil. Co se týká smlouvy na úklid, opět zasahujete do věcí o kterých nevíte ani desetinu.  Vaše dcera mi napsala, cca před 2 měsíci, že jsme si do výboru zvolili Vás, tudíž s tím nemá nic společného. Dejte prosím do pořádku alespoň jednu jedinou věc a to, že když  paní Vigh nechce ve výboru pracovat, tak jak se emailem vyjádřila, jediné řešení je abdikovat na členku a předsedkyni výboru. Píší o tom já, jelikož mé osobě napsala, že se ji práce ve výboru netýká.
                                S pozdravem Habartová

Příloha:
Vážená paní Habarová,
Pokud vím, tak jste zvolil "vlastně" pana Kostelku tak vyřizujte přez něj. Dával vám mou plnou moc dokonce i k tomu, aby volil a mohl bát i zvolen. Také jsem se dívala na rejstříkový soud a ani tam nejsem předsedou a je pan Švec. Tak vlastně se mne to týká ?
Ivana

 

Pokud někomu nejsou jasná pravidla a chtěl by  porozumět ...tak mu může pomoci rozebrání níže.

Paní Habartová,

jelikož jsme doposud nedostali ani kopii vyúčtování k vašemu  napadání uvádím nejdříve fakt, že bytové vodoměry jsou stanovená měřidla ve smyslu § 3 zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. a vyhlášky 345/2002 Sb., a proto podléhají povinnému (následnému) úřednímu ověření. Doba ověření u bytových vodoměrů je stanovena pro SV 72 měsíců a TUV 48 měsíců. Pokud bytové vodoměry nesplňují tuto podmínku, nemohou být použity  jako poměrová měřidla pro rozúčtování  na tato média.  Termíny výměny má sledovat výbor a nějaká mimoprávní konsenzus „výboru“ nemúže změnit zákon o metrologii.

Nesdělila jste nic konstruktivního k vodoměrům, evidenci, účetnictví .....a nepostarala se svým 37 %-ním podílem na společném majetku nás všech tak jak Vám určuje Obch Zák .tedy s péčí řádného hospodáře. Zaplevelila jste výboru takovýmto jednáním. Veřejně rozséváte takové laické a klamné výmysly. Vy  jste mne veřejně napadla, tak bohužel, aby Váš osmiletý plevel nevzešel ve strom, uvedu některé Vaše omyly, na pravou míru a také „veřejně“. Máte tedy to, co jste sami zaseli, co jste chtěli. Na hrubý klín,  hrubá záplata!

Proč mne i dceru stále přesvědčujete, co máme dělat. Čeho chcete dosáhnout? Copak jsme se svými třemi % zavinili? Nahlédněte do stanov, kdo má právo svolávat shromáždění a kdo výbor. Proč Vaši dlouholetou rodinou nechuť konat dle stanov a dohodnout se házíte na druhé. Vaší prosbou dne 16.9.2012 bylo, aby Ivanka souhlasila s předsednictvím.  Naše dotazy na to co a jak činí a činil výbor, se vám nezamlouvají? Proč asi? Co skrýváte? Kritika přímo do problému se Vám nelíbí? Za celou dobu trvání sdružení jste nebyli schopni postavit fungující SVJ, asi nevíte co to je. Kdybyste roky nechtěli vše zdarma, a nechtěli kohokoliv (a nyní Ivanku) uvrtat do předsednictví a udělali to, co jsem vám navrhoval již na počátku (viz Vám zaslaný soukromý e-mail..(.možno doložitt i s Vaši tenkráte ještě vstřícnou odpovědí), vrátili by se Vám i všem peníze a ušetřila energii vložená do konsolidace SVJ. Byl by klid a každý by pracoval dle svého procentuálního podílu k majetku celku. Teď si někteří myslí, že dělají-li zdarma, nemají žádnou zodpovědnost.To je omyl!   Nechtít nést zodpovědnost za svůj podíl na majetku  a upírat některým členům členská práva, se dlouhodobě nedá. Neříkejte, kdo má či nemá být zvolen. Nyní již o svých „svatých“ záměrech nikoho nepřesvědčíte. Je vhodné i při svolávání schůzí a "odsouhlasování" dávat  důraz na legitimnost takových kroků! Již léta, po každé volbě předsedů to nějak Habartům nevyhovuje. Nenabádejte , koho jste chtěli zvolit, aby abdikoval. Jednak je to nevkusné a svědčí to o charakteru to mínění po vás (dvou) zůstane ne peníze či hmotný majetek,, a jednak to ani prakticky není možné. Nebyl-li předseda zvolen, nemůže abdikovat, což vám Ivanka sdělila. On to totiž nikdo nechce dělat ani za peníze a následky musí nést ten, kdo tento stav SVJ zavinil. Je to ten, kdo dlouhá léta tento stav zakrývá a zvyšuje nepřehlednost o tomto nelegálním stavu a činí neplatnými některá nevratná rozhodnutí. Není to ten, kdo na chyby poukázal, nehledě k tomu, že nejde o rozdělování postů, ale o práci výboru, který byl i je kompletní a MUSÍ pracovat. Je zapotřebí nejen chtít, ale musí to také někdo umět.Výbor mohl pomoci chybějící fakta doplnit na www.svjdrevarska.uvadi.cz  a dostat se tak do stavu legálního. Jenže následoval od Vás i jiných podobný e-mail jako tento Váš hanlivý. Pak místo pomoci si sami sobě následoval váš (výboru) společný „konsenzus na funkčnosti“ k nepravostem. V napadání a v hanlivých e-mailech nebylo nic k řešení a přitom povinnost napravit je na straně toho, kdo stav zapříčinil, nechť tedy řeší bohužel dle těchto platných stanov. Proti jejichž změně (mnou nenavržené) byly v minulosti, od Habartů, vyvolány takové emoce.

Vyzývání k abdikaci je  nesmysl a nepochopení situace. Na dotazy členů musí být výbor zvyklý a pokud informace nepodává jak má a neplní si své povinnosti, vzbuzuje nedůvěru a odpor a pan Habarta nemá právo nikoho napadat a omezovat v informacích, ale jako člen výboru a "ZNALÝ PRÁVA"  ctít zákon. Je podstatné, zda kritika jde k meritu věci, zda je pravdivá a  je podložená zákonem. Chtěli-li jste veřejně ,proto máte mé výhrady na webu a níže, patří nejen Vám a tedy odpovím!

Dobrý den pane Kostelka,

Vaše korespondence již přesahuje všechny meze slušnosti.
Paní Habartová, proč si neustále koledujete o kritický názor, když ho neumíte zpracovat? Kritiku nesnášíte, neberete ji pragmaticky, jako možnost dozvědět se o jiném pohledu na věc, co je třeba napravit. Byla to po letech z naší strany pomoc, kterou jste žádali, ale pak ve svůj neprospěch nepřijali. Na jedné straně mi píšete nevyžádané hlouposti o mezích slušnosti a na druhé, že nehodláte komunikovat? Co je to za scestné myšlení? Jaká taktika? Víte vůbec k jakému cíli se už rok blížíte?  Vy skládáte účty, tak si to nepleťte. Po letech  spánku na vavřínech  jste se až na  stránkách SVJ dozvěděli, neoddiskutovatelná fakta a ještě k tomu nelogicky potvrzujete, že o tom nehodláte diskutovat. Opravdu netřeba polemizovat, ale řešit to, co je uvedeno a co SVJ si léta neplní, v čele s vašimi 37%-ty! O jaké to slušnosti mluvíte? Že, již půl roku se snažíte masírovat členy opakem pravdy? Vždyť to jsou pomluvy! I přes upozorňující a vysvětlení, že bez pravdivých zápisů (ať je to ze shromáždění, z výboru či soudu), není nic platné. Co to je za činnost výboru, spolčit se v nepravostech? V krocích, kdy  činíte něco jiného, než proklamujete a rádoby chcete polemizovat o slušnosti? Pravidla převracíte a vysvětlujete tak, jak  vám (množné číslo) vyhovovalo a máte tu odvahu nesmysly, nepravdy, napadání, rozesílat výboru a dokonce mé dceři!  To zaměňujete slušnost s pomluvou, která je trestná. Slušný člověk také ctí soukromí, ctí rodinu a svou zlobu nerozdává okolí. Co má dcera s vašimi názory na mne? Pláčete na cizím hrobě.Co to je za zlý a bezcharakterní úmysl napadat jejího otce a posílat to jí? Tak pracuje výbor! V tom jste našli ten konsenzus jak tvrdí pí Kaňková? Tak tomuhle se dá říci, že: již přesahuje všechny meze slušnosti  já tomuhle slušnost neříkám. Nezatahujte Ivanku do nic neřešících polemik, proto ( z minulých zkušeností tahanic při Kocourkové). Vždyť vám (mn č.) řekla, že nemá čas. Že jsem se nechal přemluvit a ovlivnit,  toho dnes lituji. Nehodlám s Váma již vůbec komunikovat.Tak proč odpovídáte a píšete mi takové kraviny ( + , že nechcete komunikovat). Mne nezajímá, že někdo nedává pozor na spotřebu vody?  Proč zatěžujete výbor tím, že někdo v domě, nečlen, neumí splachovat WC. Za trapných 18 Kč (od každého)  jsem vám (mn.č.) ukázal, že v takové prkotině výbor nemá, ani za 10 let, vyřešen oběh dokladů a kompetence a nemůžete dokladovat pravost rozhodnutí kompetentním podpisem na výdajovém dokladu. Co je to za „konsenzus“, že na tom, kdo opraví, či se přihlásí k řešení budete, hledat vinu?  Vy se starejte o to, za co jste z velké části mou zásluhou placena. Vzpomínáte?  Vždy jsem zastával, aby ten, kdo pracuje, dostával mzdu a podpořil jsem to, ale je třeba  vyžadovat, ale aby ji také řádně konal. Kdo to z výboru činí, kdo to kontroluje?  Jenom ukazujete na ostatní,napadáte

       Ad 1. Pletete si pojmy a asi nejste informována, ač rozhodnutí shromáždění o opravách byste měla znát (i když je podepsal a zapisoval Váš manžel a ne Vy). 

       Ad 2.  Upozornění není napadání, naopak nečinění potřebného, neplnění si povinností, které vyplývají ze stanov a mají nemalý finanční dopad na členy ( ne těch trapných 18,- Kč, kterého se tak důkladně chytil pan Habarta). On je ve výboru, neplní rozhodnutí shromáždění (které inicioval), je nejméně přestupek. Co to kvalifikovat jako neoprávněné nakládání s cizím majetkem a s cizími finančními prostředky? Neplatíme peníze do fondu, aby byly v bance (inflace 3,5%, úrok cca pod 1%).

         Ad 3. Co na mých upozorněních není pravdou? Na www.svjdrwevarska.uvadi.cz  k řešení je jich dostatek. Polemizovat zejména o tom, kdo bude mít funkci předsedy je k ničemu. Má to dělat ten kdo má největší %%. Že PŘEDSEDA NEEXISTUJE  5 let, to vám (mn.č.) v „práci“nevadilo? Co tak najednou?  Také je důležité neplést si termín : "PŘEDSEDA NENÍ PŘÍTOMEN"  s faktem, že:  "PŘEDSEDA NEEXISTUJE" !

 

Před tím, než jsem kritizoval, pokládal jsem za vhodné, nejdříve se dotázat výboru jak to funguje, aby se mohli vyjádřit a mohlo se vše dát do stavu dle zákona 72/94 Sb a Stanov. Doplnění chybějících informací jsem nedostal. Naopak "výbor" mne začal napadat a až pak (v intencích zákona) jsem věci zkritizoval, nejdříve osobně, pak před celým výborem!!  Výbor v čele s místopředsedkyní za celou 2roční dobu zatím nic konstruktivního a funkčního nepřinesl. Proto také jsme požádali (mn.č) soud, aby sdělil, co výbor nechtěl prozradit. Uvádím proto, že k mým oprávněným požadavkům o informace jste se spojili k urážkám a pomlouvali. Pomluva je to co může ublížit, znevážit, v rodinných i jiných mezilidských vztazích....atd ...... a není to pravdou  viz OZ i Trestní Zák. A zhruba řečeno trestný čin se od přestupku liší tím, že je činěn záměrně, takže je-li kdokoliv upozorněn (což jste byli)  a činí stále tak i nadále, je to záměr, tedy trestný čin všechny kolem,ale do zrcadla na svoje jednání se nepodíváte Nastavte mi zrcadlo ! a nemelte o věcech, které se Vás netýkají a po kterých Vám nic není a hlavně o nich nic nevíte. Naopak IVANCE  a všem členům do funkčnosti a legitimity sdružení, jejichž pilířem je účetnictví, je mnoho. JE  TO JEJICH ZÁKONNOU POVINNOSTÍ. Uznávám, že účetní nemusí vědět, který vodoměr má již neplatný cejch (podle mne všechny), ale Vy jako bývalá předsedkyně  by to vědět nejen měla, ale měla to řešit a proto jsem chtěl doplnit ty chybějící kolonky na původních, nefunkčních, nedoplněných vašich stránkách, www.spoluvlastníci. Bytové vodoměry jsou stanovená měřidla ve smyslu § 3 zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. a vyhlášky 345/2002 Sb., a proto podléhají povinnému (následnému) úřednímu ověření. Doba ověření u bytových vodoměrů je stanovena pro SV 72 měsíců a TUV 48 měsíců (po novém je termín zkrácen). Pokud bytové vodoměry nesplňují tuto podmínku, nemohou být použity jako poměrová měřidla pro rozúčtování na tato média. Termíny výměny má sledovat výbor. Jsem tedy zvědav, jak vaše vyúčtování bude vypadat! Tam napřimte vaši polemiku, polemiku výboru.

  Řekla bych , že komunikace s Váma je ztráta času tak se prosím nezdržujte, nekomunikujte a pracujte, zdržujete neplodnými řečmi nejen sebe a uveďte účetnictví do souladu se zákonem a při zbytečné debatě s paní Hradskou, jste se raději měla přesvědčit zda není chyba ve vodoměru a neodečítat z vodoměrů, které se dle vyhlášky nesmějí použít jako směrodatné a v tom případě byt 15 vést jako bez vodoměru! Jenom se chci vyjádřit k problémům ve vašem bytě s vodou Budete za paní Hradskou platit vodu? To je dobrá správa, děkuji.  Spíš bych doporučil revizi všech vodoměrů, a pokud tak v budoucnu učiní všichni další na vlastní náklady tak sám učiním a revizní správu doložím (nainstaluji NM-II s dálkovým odčítáním). Jelikož mě to nedalo, stavila jsem se za slečnou Hradskou a ptala jsem si ji na vysokou spotřebu vody Na vysokou spotřebu vody mé manželce odpověděla, že nemá vysokou spotřebu vody! Napsala si stav vodoměru a i vám ho odevzdala. Pro ni však údajných 85 kubíků nic neznamenalo. Také chce vědět, kolik stál kubík voda v minulém roce a kolik v tomto roce. . Chuděra  Já o nikom netvrdím, že je chudera a jestli chudera je tak jen proto, že jste ji nezaplatili již v minulém roce. Vaše ani mojí starostí není, že neví co je to kubík (ptá se mne na to). Nemá jen základní vzdělání, stav vody vám podepisovala ona ne já a tedy dobře věděla stav i když se nastěhovala a i ten který vám podepsala o ničem nevěděla, proč by měla mít tak vysokou spotřebu vody, až ji napadlo, že je to možná tím, že jí protéká záchod To opět není pravda!  Tvrdila, že prý ji neprotéká  ani WC a nic jí neteče. Spotřebu prý má malou, nic jí neteklo a prý je špatný vodoměr. Také osobně  nenapadlo NIC. Drobnou chybu jí musela najít, až má dcera.  To Vás ovšem ani nepadlo, aby jste si tak banální pro mne je banální, kolikrát kdo ve vašem bytě jde na WC a zda nenechá téci vodu a stejně tak i u paní Hradské, ale není banální a napadlo to  ovšem i slečnu Hradskou, že není v pořádku vodoměr = v SVJ máte cejchované vodoměry ? problém zjistil. Co se týká smlouvy na úklid, opět zasahujete do věcí o kterých nevíte ani desetinu.  Vaše dcera mi napsala, cca před 2 měsíci, že jsme si do výboru zvolili Vás  Opět další lež a ještě k tomu neumíte číst:  ad1 Dcera  vám sdělila, že předsedu dělat nebude a že pokud chcete, že poprosí otce,abych vám pomohl!  ad 2 nevíte co je tázací věta ?, tudíž s tím nemá nic společného.ptá se vás, zda se jí to týká!  a to proto, že vám řekla, že jestli ji chcete zvolit, že mohu pomoci  já a že ona nemá čas, s čímž jste souhlasili ! Teď se vám to nehodí?  Podivovala se, stejně tak jako vy, jak je možné, že je předsedou pan Švec.  Dejte prosím do pořádku alespoň jednu jedinou věc a to, že když  paní Vigh nechce ve výboru pracovat, co to zase pletete? Do výboru byla lákána a zvolena vámi před rokem a je tam mimo jiné již od 5.1.2004..! Když  takovou zásadní věc neakceptujete o čem se chcete se mnou a s mou dcerou bavit? Vždyť jsem vás na to cca před půl rokem upozorňoval, (mohu zaslat) tak jak se emailem vyjádřila, jediné řešení je abdikovat na členku a předsedkyni výboru  opět  (tentokráte tuším pátá z fabulací):

ad 1 řešení je více, a hlavně to, které vám bylo několikráte průběžně, léta, nabízeno! ( nejen mnou a mou dcerou)  Všichni je znají, vám se léta nehodí a tak s tím nechoďte za mnou, vyřešte si  to doma.

ad 2 vždyť předsedkyní nebyla zvolena! To ani nevíte, co bylo před půl rokem ? A když není, jak může abdikovat ? a že zápis zase není, není chybou dcery ani mou chybou.  Já se snažil vám to půl roku vysvětlovat, vytvořím pro to i stránky www.svjdrevarska.uvadi.cz , kde motem je : Co věrohodné, ale je nepodložené, jako by vůbec nebylo  a tam je uvedena pravdivá skutečnost o předsednictví a výboru, a vy  stále si „hůdete“ své!

ad 3  výbor existuje, tak v čem je  problém? Nechť pracuje. Je to kolektivní orgán, podněty ke schválení má v mailech i na netu připraveno mnoho. Třeba jen připojit se řči zamítnout. Na co čekáte?

 ad 4  výbor je přece „funkční“  a když máte ten konsenzus, že je funkční (neslyšel jsem od nikoho, že by říkal opak!) a ať také pracuje. 

ad 5  výbor je dokonce posílen a  je  5 členný. Co vám zase nevyhovuje?  (upřete pozornost také na zápisy z voleb (ne poslední). Mně nevyhovuje nedodržování pravidel a rozesílat lži a pomluvy.  Píší o tom já, jelikož mé osobě napsala, že se ji práce ve výboru netýká. A opět další, rádo by pravdivé fabulace.  A co ten otazník? Nevíte co je věta tázací? To se vás ptá a měla jste slušně odpovědět, což jste neudělala. Používáte překroucené informace, které jsem i já již objasnil a opět se s nimi oháníte a zbytečně sebe i ostatní zatěžujete! Kdo má stále vyvracet ty vaše nové a jiné hlouposti? Na webu 2 jsou fakta.
                                S pozdravem Habartová

Příloha: 
dopis Ivanky vám jste veřejně překroutila a ostatním z výboru vnutila své zlovolné vysvětlení.
Vážená paní Habarová,
Pokud vím, tak jste zvolil "vlastně"
nevidíte ty uvozovky !?  „vlastně“ je termín, že to není jak má tomu správně být  pana Kostelku tak vyřijujte přez něj.a jednak vám tím  přece slušně říká: „co jste chtěli, to máte“  a jednak jistě víte, že se volil předseda a neodvolával se nikdo z výboru. Na oné schůzi nebyla a tedy se vás na to ptala (viz otazník) Dával vám mou plnou moc 10 let  platnou k zastupování atd.... dokonce dokonce znamená,že i dokonce takovou, tedy i tu jinou (druhou)  i k tomu, aby volil a mohl být i zvolen. To jste chtěli. Ta formulace byla z vaší hlavy ! (manžela) Také jsem se dívala na rejstříkový soud a ani tam slova ani tam znamená , že ANI  TAM ( tedy nikde není předsedou-tomu nerozumíte ?)  nejsem předsedou a je pan Švec. Tak vlastně se mne to týká ?  Ivana 

To je přece jasný slušný dotaz na to, zda se jí týká předsedávání. Tím vám slušně naznačuje váš omyl. Já s dcerou nemáme čas polemizovat o kravinách. Nebylo mezi námi nic k řešení a tak na její dotaz ke mně: „Kdo byl zvolen“ jsem odpověděl pravdu: „nevím, zápis jsem neviděl“.  !!  Jak jednoduché.
A ještě  v jedné v další věci se pletete, podívejte výše ...píše tam, že : „a ani tam nejsem předsedou“       Nevím jak vám pomoci?  Po takovýchto lživých a urážlivých komunikacích s vámi je jasné, že nechcete ničemu rozumět, nečtete co je psáno, je to záměr  a vaše ješitnost je větší než společný zájem o společný majetek,  neb hledáte omluvy k vašim trapným spekulacím  a ne řešení faktických chyb, neboť jste se  ani o ně nezajímala (mimo údivu nad tím, že předsedou je na KS veden Švec).  I přes upozornění, aby se věci řešily s každým zvlášť a byla cesta zpátky, rozvrtali jste téměř vše, co se dalo!

Z výše vámi uvedeného, a půlroční měnící se komunikace je zřejmé že:

vás fakta nezajímají,

zbytečně sebe, mne i výbor zdržujete neplodnou polemikou, (a když už jste rozvrtala tu vodu, tak smyslu plné by třeba bylo uvést stavy vodoměrů a patního vodoměru a udělat součty),

 

potřebujete si pravdu zakroutit dle svých představ a ne faktů (kdy v SVJ se nevychází z podepsaných ověřených, zápisů aj....),

 

začínám pochybovat, zda vůbec jste schopna akceptovat to, co je vám nepříjemné a záměrně opakujete nepravdy, aby v tom byl guláš a nikdo se v tom nevyznal, oboje je pro mne katastrofické zjištění. Vaše ješitnost za 18 Kč na osobu rozhoduje o vašich bytech v hodnotě cca 8 000 000,- Kč ? To mi zůstává rozum stát. Snad jste měla zapracovat na „Zelené úsporám“  Tam by jste ušetřila  desetitisíce a ne 18,-. Kč

 

A co se týká vámi uváděného zrcadla, nemám nic proti a tak použijme to zrcadlo!

 Geneze předsedů za 10 let :

I.  předsedkyně, paní Kocourková musela být „odejitá“, tím že se panu Habartovi podařilo přesvěčit Ivanku (mne) o jejich  špatnostech  mohu doložit kopii s podpisem výboru (konkrétně paní Habartové ) při převzetí žaloby ze dne 27.10.2003, která  nápadně připomíná nynější situaci v SVJ a její problémy se stejnou taktikou o odvolání předsedkyně. (Z ní uvádím, že z ní je očividné zdiskreditovat, některé členy, co je ve stanovách není v prospěch většiny, uskutečnit shromáždění bez některých členů, zaslepené utápění se téměř v soudních sporech i ve vzájemných invektivách, informace o odvolání a o odstoupení z výboru a aby bylo učiněno písemně!)

Paní Habartová to je vám náhodička, že ?  Ale i po tolika letech je vhodné třeba mít paměť, a vzpomenout, kdo je kdo.

 

II. předseda pan Švec měl stejné chyby? Vím o jedné, "nepasoval" panu Habartovi ..... hádali se.

 

A  genese předsedů posledních čtyř let :

 

(je uvedeno na www.svjdrevarska.uvadi.cz  )

Údajně od r. 2008 „je funkční“ nějaký výbor s nějakou předsedkyní. O zápisu vnitřním (jen v SVJ) nevíme? a zápis vnějším (KS) také není a není ani v rejstříku na  KS. Čili takový výbor neexistuje! Existuje jiný, ten co je veden na KS.To není urážkou jak se některým členům zdálo, ale katastrofická a trestuhodná skutečnost! Jak jste to s vaším %% vlivem mohli dopustit? Co s tím mám já společného!  Na počátku debat (tuším koncem roku) jsem vám soukromně nabídl řešení a poukázal na vaše %%% a jak by bylo vhodné (možné( věc řešit. Byla to má naivní snaha pomoci, však až nyní vidím jak marná snaha.

Další výbor 2011,  ale nezvolíte si přitom předsedu, pročpak? Následovaly půlroční další debaty o tom, jak někoho uvrtat do předsednictví. Tehdy Ivanka, laicky řekla, že to může  dělat či pomáhat pan Kostelka. S čímž výbor souhlasil a věděl, že i na KS i na výboru je odevzdaná a přijata PM. (Snad netřeba opět vysvětlovat k čemu slouží ta plná moc na KS a její text. Je léta na KS i na netu a ten text, který chtěl pan Habarta má on, ne však ten „správný“ (má ten co chtěl). Takže je nejen neskonalou drzostí, ale i hloupostí, aby ti kdo nejsou registrováni, (nemají zápis, nejsou evidováni) nabádali k abdikaci toho, kdo také není registrován (nemá rezignovat z čeho), To tu bylo již před deseti lety. 

Až za půl roku svolává se (také ten kdo nebyl povolán) nekompetentní výborovou volební schůzi (volba předsedkyně) tu opět nezapíšete ani sami ve vlastním výboru ani do KS. Kde berete tu odvahu tvrdit, že děláme obstrukce, jak vůbec může někdo nabádat, aby se uvnitř SVJ podvádělo, vždyť to hraničí s trestnou činností!

S těma předsednickými funkcemi je to nějak podivuhodné, ne ? Stále něco nevychází ?

A když už vám i někdo souhlasil se všemi zde omílanými RIZIKY, a dokonce se začalo kolektivně pracovat, i přes to, že nebyl  zápis o volbě předsedkyně,  a přesto se plnili  všechny zákonné požadavky (dva podpisy oficiálně zvolených a zapsaných) NAJEDNOU zase jako naschvál to není ono.  Kdo chtěl, měl možnost z netu se dozvědět jaké zápisy na KS existují a jaké ne. www.svjdrevarska.uvadi.cz   vychází z pravdivých údajů od soudu a není to výmysl nějakého Kostelky. Vychází také ze zákona o informacích, jen se musí lépe číst.

 

Doklad o autentičnosti tvrzení.

-----Original Message-----
From: Michaela Hradská [mailto:...........]
Sent: Friday, April 27, 2012 10:21 PM
To: ivan.kostelka
Subject: upřímná omluva

 

Dobrý večer,

Velice se omlouváme,samozřejmě že vše  .....a td píše slečna. Tedy, že se upřímně omlouvá. Takže špinavou taktiku a pomluvy odložte, nelžete mi a zaplaťte jí, a co se týká toho robotníka, který není členem SVJ a kterému výbor (zadal) žádal o opravu světel a kterého jste také nezaplatili, tak to raději opětovně přehodnoťte! Tím se totiž za 18 Kč ukázala funkčnost ¾ výboru. V opačném případě zašlete zpět všechny, výboru zaslané, doklady!!!

 Aby členové a vy jste nezapomněli, přikládám email od toho, kdo má cca 37%, z čehož je jasné, že i tato rizika jsme byli tenkráte ochotni nést. (Riziko i hmotnou zodpovědnost Ivanka=všude její podpisy práce já. Tak jak jsem činil se zvonky i se smlouvami)).

Ik

 

 Vhodné by bylo se také omluvit za to, že po 14 dnech zanechala úklidu. Nastavit si koště je méně práce, než sestavit pro M.H. smlouvu a evidovat, hlásit na finanční , odvést daně.... ...Smlouva není cárem papíru. Snad není problém nastavit si koště a alespoň omést letitou špínu (viz fotografie výše),  což uklizečky činí.  To byl pravděpodobně důvod náhlé změny názoru a skončení započaté práce, kterou svým podpisem na smlouvě stvrdila ! Na dotaz co nájemníci sděluji, oznámili, že vyzkoušeli pračku a nejde!!

 

 

 

 

 

 

  Stránky níže nejsou aktualizovány, jsou platné k datu.

 Nejsou honorovány a budou jen takové, jaké si je uděláte, jakými fakty přispějete a doplníte mezery, které jsem se marně snažil získat od výboru. Za celou dobu nepřišel nikdo z výboru s žádnou opravou či doplněním, což svědčí o tom, že není námitek k faktům. Stránky http://www.spoluvlastnici.cz  které neprávem vede MUDr Kaňková jako administrátor, nejen že jsou nesprávné, nedoplněné a nemají žádnou vypovídací hodnotu a chybí základní listina o tom, kdo je či není členem výboru či předseda, stavy, členové ...ale je navíc vedena jako nečlenem výboru, natož aby byla předsedkyní  dle KS. Hmotnou zodpovědnost, jako člen výboru, má na KS podepsánu pan JUDr. Jiří Habarta a jako místopředsedkyně paní ing. Horsáková!

 

 

DŘEVAŘSKÁ 4, Brno-SVJ

                                                                 se sídlem: Dřevařská č.4, popisné 851, 602 00 BRNO

                                                              Identifikační číslo: 262 78 481

 

 

Všechna tlačítka se otevírají kliknutím.

Výbor SVJ
Info o stavbě
Vlastníci                                      

                   doplněn text ve Výbor SVJ a v Části IV., V., VI.

 

Co věrohodné, ale je nepodložené, jako by vůbec nebylo.

                        A když již někteří členové nedají na fakta a nekritizují technické záležitosti a stanovy SVJ, tak alespoň lidsky si třeba uvědomit, že pomíjivé odejde s časem a zůstane třeba to, co platí již přes 2,5 tisíce let. 1Knih Makabej., Mataiášova závěť.(pro lidstvo) Hle, zde vládne nadutost a potupa ............atd

 

Část I.

   Níže jsou uvedeny některé chyby tohoto SVJ, trvající již 4,5 r. Při uvažované nápravě je možno z nich vycházet. Výbor byl cca před rokem upozorněn, přesto se z nich nenašel nikdo, kdo by k nápravě jakkoliv přispěl, přestože to mají v povinnostech. 

Po půlročních žádostech, aby byly doplněny, zveřejněny a uvedeny do právního stavu doklady o SVJ, se nenašel nikdo, kdo by doklady, které mající být veřejně přístupné poskytl. Za tu dobu mnohaletého neřešení a z důvodů NENASTAVENÍ, A NEDODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL VŠEHO DRUHU (viz níže), se v tom chaosu NEVYZNAJÍ ANI sami ČLENOVÉ VÝBORU.

 Demokracie nespočívá v tom to, že členové nemusí znát stanovy, nemusí znát zákony týkající se nabývání bytů, nemusí znát své povinnosti, nemusí se zajímat o svůj majetek, nemusí mít ohled na zájmy druhých, nemusí se zajímat o společné části domu, nemusí se starat kdo co udělá a kdo jim to zaplatí..... ...JE TOMU NAOPAK.

Dodržování stanov, musí být prvním krokem k nápravě, ale NENÍ MOŽNÉ bez následků URÁŽET TY KDO NEZAVINILI a nyní  je VYBÍZET NAPRAVIT to co nezapříčinili!

Na stránkách www.spoluvlastnici.cz  SVJ Dřevařská 4, které jako administrátorka stránek vede paní "předsedkyně" Kaňková  chybí podstatné informace pro členy. Na stránkách www.spoluvlastníci jsou (léta) mnohé oddíly nevyplněny. Od r. 2008 je nový výbor, který vede (vedla) paní Kaňková a ten dle  Čl.IV., 7/d,e  odpovídá zejména za vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky a předkládá ji shromáždění ke schválení, odpovídá za vedení písemností, zápisů ze shromáždění, usnesení a pod.  na což členové SVJ  léta čekají. Není tedy vhodné napadat toho, který vyžaduje, aby stanovy měl, znal a dodržoval každý. Co však je zarážející, že jako administrátor  "našich stránek"  tam uvádí některé informace nepravdivé. Jsou to ty nejdůležitější, ty které jsou pilířem každého SVJ.  Protože web spoluvlastníci je nepravdivý, nefunkční, nepřitažlivý, proto se zřejmě  cca polovina členů za celou mnohaletou existenci webu ani nezaregistrovala. Proto byly jako doplnění informací vytvořeny tyto stránky, www.svjdrevarska.uvadi.cz  na kterých jsou  informace v souladu s rejstříkem Krajského Soudu. Není třeba se zde registrovat a ani není třeba heslo. Údaje, případně sem členy zaslané, jsou anonymní a pokud budou v souladu se stanovami  atd.  ...  budou zveřejněny.                    

Není možné aby výbor údaje pro členy utajoval. Porušuje tím zákon o informacích včetně stanov. Týká se to zejména dotazů, které pan Kostelka, (v plné moci za Ivanu Vigf odevzdanou na KS!) žádal od výboru, po paní Kaňkové a paní Horsákové, následně se připojili paní Koldínská a pan Habarta. Dotazy se týkaly zodpovědnosti výboru za  účetnictví, jak prakticky funguje financování (i nezúčtovatelného fondu oprav). Také marně žádal o dodání stanov. Přes opakovanou žádost ani jedna nebyla ochotna za téměř rok, poskytnout ANI STANOVY ani informace. Přestože bylo a je jejich povinností i pořídit kopie všech dokladů (některé za úhradu) týkajících se činnosti společenství (jak následně na KS učinil pan Kostelka). Nedočkal se řešení, ani odpovědí, ale osočování.Tuto jejich činnost by bylo možno kvalifikovat jako neoprávněné nakládání s cizím majetkem a penězi a utajování informací ve veřejném styku. Na VŠECHNY informace týkající se SVJ má nárok každý člen SVJ, natož člen výboru  i každý zplnomocněný a údaje TÝKAJÍCÍ SE ZÚČASTNĚNÝCH  musí být veřejně přístupné. Záměrné utajování začínalo již tím, že se množily  "manýry" neuvádět žádný kontakt ( jméno a telefonní číslo, e-mail). Viz několik e-mailů a telefonátů, případ s uklizečkami, které ani nevěděli na koho se obrátit, aby se domohly svých práv. Sdružení není tajná organizace STB. Dělají tyto osoby (výbor)  nějakou nekulou činnost ? Za co se stydí nebo ČEHO SE  bojí ? Bez předsedy, dodržování stanov a průhledného účetnictví, kdy je povinností vést jedno účetnictví za účetní jednotku jako celek, po celou dobu trvání a musí nepřetržitě pokračovat ve své činnosti s každoroční konsolidovanou uzávěrkou (je li tam osoba s vlivem nad 20% !!), které je úhelným kamene stavby každého SVJ, vůbec nelze mluvit o nějakém sdružení. Je to jen parta, která od někoho bere peníze a bez kontroly je někam přesouvá. Tedy bez  ZNALOSTI a dodržování zásad uvedených ve stanovách,  zákona o vlastnictví bytů ( 72/94 Sb ),    zákona 563/91 o účetnictví , dodržování domovního řádu, bezpečnostních předpisů, funkčnost neexistuje.To vše musí být veřejně přístupné. Není-li tomu tak, je to anarchie, kdy každý si beztrestně píše a dělá co chce, nevidí souvislosti a nehledí na své povinnosti k prospěchu celku. (Někteří dokonce ani na prospěch svého majetku, neboť to neumí, ale i přesto se domnívají, že neodborníci jsou vhodní a mohou dělat cokoliv a odborníci že pracují zdarma).

 Fond oprav byl, vedený paní Švecovou a zveřejněný naposledy panem Švecem v r.2007. Kopie zde. ( v pokladně 34.663,-Kč v bankách 138.202,- Kč) Je možno si povšimnout, že tam pan Habarta ani není veden (neboť samostatný podíl on sám nemá). Od té doby výbor neposkytl důležité informace (i přes nynější žádost), které mají být dostupné všem, ani o hospodaření s tímto fondem. Tyto nashromážděné finance v FO se při prodeji bytu členům SVJ nevrací. V případě, když dlouhodobý plán oprav a investic neexistuje (což je velká škoda), jsou shromažďovány zbytečně. FO se má tvořit s výhledem na cca 10 let. V minulosti bylo dokonce na shromáždění zamítnuto o něm jednat!! Zápis o tom opět nikde. Od "předsedkyně"  na několikeré dotazy k hospodaření se dozvídáme, že nějaké peníze máme! :) Naše platby do FO byly zvýšeny na dvojnásobek a také jsou dvojnásobné než v běžném SBD či SVJ, což je v pořádku, pokud plánujeme větší investice neboť dům je potřebuje. Na shromáždění dne 10.6.2011 bylo odsouhlaseno zvýšení plateb do FO s tím že se odsouhlasilo také, že paní Horsáková zajistí výměnu dveří  a .... Na konkrétní vyčíslení nákladů a předfakturu s rozpočtem, s odhadem ušetření v tisících, kterou zajistil pan Kostelka právě paní Horsáková zhatila svým odmítnutím v e-mailu. Přitom korespondenci dostali všichni členové váboru a výbor se místo toho půl roku nekonstruktivně baví o 28,- Kč na osobu za režie = oprava světel, kterou zrovna paní Horsáková žádala a následně odmítla podepsat a tedy proplatit). Jednalo se již o konkrétní návrh zateplení, alespoň té části domu, kde nám uniká nejvíce tepelné energie. Výbor podklady k zaúčtování neodevzdává dle zák. o účetnictví ( údajně, že k účetní nepřišly smlouvy a jednak doklad o opravě elektřiny). Oprava el. žádaná členka výboru (Horsáková), nikdo nepřihlásil ani neopravil, až pan Kostelka. Stejně tak se jedná o okopírování a doložení stanov, o nezaplacené práce staré i nové uklizečce, přestože doklady k zaúčtování byly výboru zaslány. Také toto svědčí o "funkčnosti výboru" a nekalé praxi platit jen to co se komu zachce. Doklad, který je řádně vyplněn a podepsán kompetentní osobou, je nutno zaslat k zaúčtování. Naopak doklad který není řádně vyplněn a není podepsán kompetentní osobou, zaúčtovat účetní nesmí. Není také možné do účetnictví vpašovávat takové doklady, které se tvoří  dodatečně či "nějaké" dodatečně sepsané smlouvy až po kritice. (Viz příklad kdy výbor byl vyzván k opravě světel a nikdo se neměl k činu. Podobně vznikly a nebyly uhrazeny náklady na kopírování, ověření a vyzvednutí Stanov z Krajského soudu, k čemuž se také nikdo léta neměl! Tak vypadá funkčnost? Tu je třeba prokázat a ne se dohodnout, že jsme "dobří" a funkční. Za výbor pak vyřídil a opravil tyto věci někdo jiný! Přesto o sobě tvrdí (paní Kaňková), že její výbor byl funkční a na funkčnosti je konsenzus. Doufejme, že než předá svou agendu předsedkyně, že tomu tak bude. 

Není vinou účetní, když od výboru nedostává doklady nebo takové, které nelze zaúčtovat, a nebo že je podepisují nekompetentní členové "výboru" , anebo že doklady nemají podstatné náležitosti. Takové doklady zaúčtovat nelze. Jak může někdo řešit chyby, když o nich nejen že neví, ale ani nechce vědět? Vzorem nepochopení co to byla ta FUNKČNOST minulého výboru je,  že výbor na své schůze zve jen některé členy výboru. Až po upozornění, že Ivana Vigh nebyla zvána se dozvídáme, že prý předsedkyně zapomněla, potažmo že "funkční" výbor, výbor po panu Švecovi, zapomněl. Tomuto nelze věřit. Jednak se to opakovalo a i nyní opakuje a jednak není věrohodné! Je možno zapomenout na jednoho ze čtyř?  (5) To se může stát jen záměrně.

Odpovědi na mnohé otázky, mimo jiné jak se "účtuje", kdo byl zvolen (koho ony zvolily), kdo podepisuje doklady, se pan Kostelka od paní Kaňkové a Horsákové nedozvěděl. Tímto byli upozorněny na to, jaké doklady výbor předkládá k zaúčtování a zejména kdo je podepisuje! Odpovědí bylo osočování. Napadáním dotazovatele se své zodpovědnosti nelze zbavit. Tímto tyto osoby zvyšují podezření o nesprávnosti svých činů! Jediný kdo měl snahu ozřejmit situaci a přispěl k nápravě, byla paní Habartová. Nemyslíme, že je přílišnou zvědavostí, zvědět, kolik byl příjem do FO za posledních 4,5 roku (od 1.1.2008 cca téměř 1 000 000,-Kč). Informovat o takových skutečnostech všechny členy je totiž povinnost výboru !! Nelze, aby předsedkyně se zbavila zodpovědnosti za vedení účetnictví výrokem: "něco máme".   Je zřejmé, že články stanov nectí a o konkrétních dokladech zřejmě nic neví.

Objektivnost těchto stránek lze zvýšit, budou-li dodány všechny informace, zprávy, pozvánky na schůze...........při dodání výborem či členy, mohou být zde.  Pokud nebudou dodány, je zřejmé že výbor si chce bez kontroly hrát na svém písečku tak, aby nemohl být kontrolován a nebo tyto doklady vůbec nejsou k dosažení (ani k nahlédnutí), což je ještě horší. Je tomu na př. se stanovami, kdy člen se ani na K.soudu nedozví nic o stanovách, neboť do části "Spis" se nedostane a ve veřejné části NEJSOU !

 Je potřeba doplnění zejména ekonomických údajů i oznámení kontaktních údajů od všech členů (alespoň e-mail). Pokud tomu tak nebude, bude se pokračovat i nadále v takové kvalitě, jako jste si vytvořili (zasloužili).

  Stanovy a notářský zápis    VZOR z jiného svj. Zde je příklad jak a co všechno není problém učinit a musí být. (Svázáno a ověřeno ....i pravost podpisů). Dále prohlášení vlastníka včetně převodu spoluvlastnického podílu na pozemku a samozřejmě stanovy. Pokud nejsou ke dni založení SVJ předloženy a řádně schváleny jiné stanovy, slouží stanovy vzorové, ......i to je možné. U tohoto SVJ není možno spolehlivě zjistit jaká je skutečnost a ani na našich www.spoluvlastníci není nic podstatného a potřebného. Vyplnění údajů chybí.  Je nanejvýš nutné, aby ti co o SVJ mají zde chybějící informace (předsedkyně a úřadující výbor), aby je poskytli a přiznali se k funkci a k zodpověšdnosti. Třeba podobné jako na  www.svjlastuvkova.uvadi.cz  )

 Přes několikeré žádosti a upozornění NEBYL NIKDO Z VÝBORU SCHOPEN ZA 10 LET ZVEŘEJNIT (nejraději dodat) SPRÁVNÉ znění stanov.

KOPII ORIGINÁLU ZE SOUDU  vyřídil, okopíroval, ověřil a zaplatil Kostelka. (Po ročním marném požadování od výboru, stejně jako tomu bylo s opravou světel se nenašel nikdo "funkční").

    Stanovy SVJ Dřevařská 4   přílohač.5  NZ 18/2002  může být zpřístupněna a vložena. Po zaplacení režijních nákladů.  Kopii ORIGINÁLU na požádání zdarma zašlu kterémukoliv členu SVJ.  Ne nějaký neúplný opis jak nabízí pan Habarta.

 

Neplatnost všemožných voleb je trvalým problémem tohoto SVJ. Nedokladována volba předsedkyně před cca 5 lety a totéž se opakuje. Nevolba předsedy z jara 2011 (ve veřejném spise na KS se nenachází!) Volební schůze byla předsedkyní svolána za půl roku po té, až 16.8.2011 a i přes několik urgencí do dnes zápis nedodán, neověřen a proto nebylo ani možno na KS doložit. (jeden vklad byl dokonce zamítnut). Není problém v textu Plné Moci ale v tom, že ti, kteří mají 36,9 % se mají také starat o svůj majetek. Ten kdo má nejmenší podíl (pan Habarta) spekuluje jak ovlivňovat (snad by chtěl "řídit") ostatní. Přitom nevytvořil doklad  (= není doklad, kdo volil a koho volil)a odmítá mít zodpovědnost, odmítá být předsedou a dokonce tak tvrdí za svou manželku (viz e-mail). Když už kritizuje plné moci, tak ani on v tomto případě plnou moc k volbě nepředložil. Na počátku r. 2008 byli Kostelkovi obviňování s údajného nedoplatku. Na tyto a podobné chyby byla slečna Kubátová a následně p.Kaňková jako zodpovědná, upozorněna. Místo toho se chovala arogantně a sdělila, že Kostelkovi nejsou sami komu udělala chyby (Kubátová). Nebylo třeba, aby dohadování ohledně toho zač je předsedkyně zodpovědná trvalo jedenáct měsíců ( tolerovala špatné sečtení 12 ti čísel =12 měsíců plateb do banky). Proto 5.11.2008 odeslán další email s tím, aby byla upozorněna i paní Horsáková (jako výbor). Dnes je opět zřejmé, že od 1.1.2008 je třeba oprava chyb a dokladování jak bylo účetnictví kontrolováno výborem a jak byl FO veden, jak je rozúčtovávána voda..... Prohlášení paní Kaňkové, že doklady, které jsou v nepořádku předá, nepostačuje. Ten kdo zapříčinil je povinen dát do pořádku a až pak se jich zbavovat.  Viz Oč.Zák .... = "nelze-li uvést do původního stavu, hradí se škoda v penězích"! Takže, buď sama uvede do pořádku, nebo nechť si na to najme někoho. Stejně tak, jak výbor navrhl postupovat vůči paní bývalé "účetní". Jakým právem si opět výbor vybírá, komu bude a komu nebude odpuštěno a kdo musí a kdo nemusí platit? (viz doklady a zákon o účetnictví). Tedy výtky na Kostelku jsou liché, nevedoucí k nápravě! 

 Část II.

Neplodná polemika kolem plných mocí vyvolaná panem Habartou (až po půl roce).

                        K vynucené problematice plných mocí viz níže, ale je důležitější problematika všech pracovních i jiných smluv..

         O tom, zda je či není ta či ona plná moc platná nerozhoduje pan Habarta, ale soud a ten ji ve věci zastupování bytu č.15 přijal a podle ní i dne 14.postupoval.

Již v únoru 2002 byla odevzdána výboru Plná Moc Ivany Kostelkové viz níže. (Nyní Ivany Vigh, ve všech věcech týkajících se jejího majetku na Dřevařské 4. Byla několika výborům několikráte zaslána a 10 let nikdo, ani pan Habarta, neměl námitek). Další PM ze dne 11.4.2005, kterou sepsal přímo pan Habarta pro Ivanu Kostelkovou. ( viz níže tlačítko: "Plná Moc Habarta", a tu výbor odevzdal na Krajský soud). Přestože nebyl Ivanem Kostelkou pan Habarta osloven, rozesílat urážlivé správy a tvrzení, a že má dobrou paměť. Doklady zde však vyvracejí všechna jeho tvrzení. Ke schůzi výboru 16.8.2011 byla žádána panem Habartou další plná moc. K tomu účelu byly ten den nově ověřeny dvě (viz doklady níže = tlačítka: "Plné moci" ). Ta která byla převzata výborem a platila 10 let a další-třetí, kde bylo na žádost uvedeno, že zástupce Ivany Vigh, může volit a být volen. Protože pan Habarta měl připomínku, byla mu nabídnuta právě ta třetí PM, ta které text mu vyhovoval. Tuto plnou moc 16.8.2011 před svědky uznal a převzal. Byl vyzván aby zápis do osmi dní "vytvořil".  Půl roku bylo dostatek času na nápravu. Jako člen výboru s převzatou zodpovědností nečinil nic, ba ani nepožádat o tu druhou PM. Po půl roce Ivana Kostelku, jako zplnomocněného zástupce Ivany Vigh napadá. (e-mail bude doložen). S úmyslem zdiskreditovat a bezdůvodně poškodit, rozesílá jeho dceři Ivaně Vigh, paní Kaňkové, paní Horsákové, paní Koldínské,  .......nepravdivé údaje a nepravdivá tvrzení. Naopak pan Habarta nepředložil vůbec žádný doklad k čemu a k jakým úkonům měl být dne 16.8.2011 údajně oprávněn - zplnomocněn. Zda to bylo k vedení volební (či jaké) schůze výboru nebo koho byl pověřen zvolit?  Pan Habarta jen konstatoval, že má plnou moc od paní Kaňkové (neví se k čemu). Až po doložení by to mohl být doklad o tom, zda volba paní Vigh v zastoupení byla vůbec možná a uvažovaná (neboť není-li věc doložena, jako by ani nebyla).Nemohlo to být ani z důvodu většiny, neboť pan Habarta má podíl ze všech nejmenší. Přičítá si i celý podíl ze SJM, ač by tak spíše mohla činit paní Habartová (údaj uváděný jím a sám ověřil dne 24.6.2005 !) Paní Kaňková, která se nezúčastnila volební schůze výboru, se nyní dožaduje další schůze. Nic proti, ale k ní je nejdříve nutné, aby právě paní Kaňková připravila ony doklady dle stanov (viz výše).

Takže schůze výboru před půl rokem je zmatečná. Takhle vypadá ona proklamovaná funkčnost? Debaty kolem PM jsou zbytečné. Nic neřeší, jsou to jen obstrukce a výmluvy ovlivnit dění v SVJ.  Je zřejmé, že pan Kostelka se o tom, co zde uvádí dozvěděl a "výbor" dosáhl toho, že pan Kostelka přestal "spolupracovat" na vyřešení problémů zde uváděných.

 

  Plná Moc Kostelkové od 2002   PM Ivany Kostelkové z r 2002, nezpochybněná, opět ověřena 18.8.2012 (v den volební schůze) na Vigh. Nachází se na Krajském soudu ! Není vhodné, aby výbor opomíjel tuto PM bez toho, že by věděl co v ní skutečně je!                       Nedivme se pak následným problémům, které opomenutím zákona vzniknou a ani viníci je pak nebudou moci řešit. 

  Plná Moc Vigh, výběr Habarty     PM tatáž jako výše + s textem  "volit a být volen". Což je samozřejmě blbost, ale proti gustu žádný dišputát, neboť i panu Habartovi  chtělo být vyhověno a dostal (a převzal) tedy tuto PM.

   Plná Moc od Habarty       Důkaz, že pan Habarta zasílal plnou moc a opět nepíše pravdu. Již v roce 2005 zasílá on sám PM pro Kostelkovou (zde část kopie e-mailu od pana Habarty), nehledě k tomu, že soud vklad do rejstříku na KS odmítl (jednalo se o více věcí).

   Plná Moc paní Kaňkové     PM chybí, pan Habarta jen prohlásil, že údajně nějakou plnou moc má, ale při schůzi výboru ani nedoložil k čemu.

 Pokud se pan Habarta zaštiťuje zákony, měl by je dodržovat nejdříve sám a nevynechávat z nich to podstatné. Na volební schůzi výboru nepředložil žádnou PM, takže výborem nemůže být ani přijata ani zamítnuta. O jaké volbě chceme diskutovat,  když ten co volbu svolává není přítomen  (a není předložena ani jeho Plná Moc). Byl to opět jen samozvanec pan Habarta? Pokud se pan Habarta zaštiťuje také předpisy, kdepak je jednací řád či volební řád, podle kterého by jsme měli jednat? No a už vůbec pomíjí Domovní řád, který není nikde vyvěšen, uveden, oznámen a podnájemníci nemají být dle čeho "řešeni" či alespoň upozorněni na svá  případná přestoupení   a td ... včetně osvětlení, žrádla na schodech, předmětů v únikových místech... a co tak vyvěšený řád požární bezpečnosti, revizní správy,  ....., jak činit s těmi co nedbají toho jak se mají ve společných prostorách chovat......   a také již i 15.6.2010 na  www.spoluvlastnici.cz  je informace Ivana Kostelky ( pro pana Habartu), aby byly dodány odpovídající PM.  Je vysoce nemorální, aby paní Kaňková, která  nedodržovala stanovy, DŘ, zák. o účetnictrví  a  zák. 72/94 Sb. a zapříčinila právní chaos ve sdružení, bez toho, že by doložila oprávněnost svých tvrzení, napadala ty, kteří tenhle binec začali postupně rozkrývat a řešit. Slovně napadá a pomluvy rozesílá členům výboru dokonce si dovolila pomlouvat pana Kostelku a zasílat tato nedoložené pomluvy jeho vlastní dceři. Takovéto jednání je trestné. Přitom k 15.6.2011 bylo vše připraveno k řešení, ale ona dle slov pana Habarty dala PM ale ani jako svolatel se nezůčastnila  ....  Domovní řád, a j. existuje, stačilo málo k tomu, aby se našel zase "někdo funkční" a vyvěsil do chodby. Pana Kostelka chtěl dceři,  tedy i SVJ a výboru vypomoci. Lidská ega zhatila tak možnost jeho pomoci dát vše do souladu se zákonem. Napadají zplnomocněného zástupce, tedy ne funkcionáře, ale vlastně elektrikáře pana Kostelku, toho, po kom původně chtěli aby pracoval. Členové si budou muset najít jiné obětní beránky. Možná i někteří pochopí, že co chtěl a začal a udělal to v Bratislavě i v Hodoníně a za nímž hmatatelně stojí práce za poslední tři roky v hodnotě 13,5 mil Kč (+ 1 v FO) bylo třeba využít. Práce v SVJ, to nejsou jen kecy, ale přesvědčit lidi, aby se nebáli vložit své peníze ku prospěchu všech do společného díla.  Co je vidět za poslední 3 roky na "konsenzu" a "funkčnosti" tohoto (vašeho) SVJ ? Ani za 10 let jste nebyli schopni se dohodnout na nenávratné půjčce či dotaci od rozvojové banky (nehledě k běžné půjčce nebo našetření si do FO). Za tu dobu měla být střecha pozlacená, zateplené a luxusní výtah. Nejste schopni podpořit ani to, co jste si sami před rokem odhlasovali, přestože jste návrh s plány obdrželi.

K "volbě" 16.8.2011.

Paní Vigh se ohledně své volby předsedkyně, již před rokem, při volbě výboru ústně vyjádřila. Bylo třeba její názor akceptovat,  a  nespekulovat, zda chtěla či nechtěla být zvolena a nebojovat jednou pro její volbu a pak proti. Po termínu "nevolby" 16.8.2011 začaly se pomalu napravovat chyby z minula (zvonky, úklid, smlouvy, osvětlení, konkrétní návrh na ušetření energí s cenou, podpisy smluv lidmi kteří mají kompetence podepisovat.....). Paní Vigh podepsala  smlouvu o úklidu a j...Vykonávala svou funkci členky výboru tak jak byla zvolena! (Ne funkci předsedkyně, jak se někteří mylně domnívali a začali proti tomu zbytečně bojovat). Proto byla smlouva doručena další člence výboru, paní Horsákové. Ona, ani jiný kompetentní z výboru nepřipojil další podpis, jak bylo třeba = přizpůsobit se zápisům v rejstříku na KS. Je možné, aby to nikdo za ta léta nezjistil ? Až pan Kostelka ? Nebylo třeba až nyní navrhovat (přizpůsobení se KS), ale již v minulosti se dle toho měl výbor řídit (i na vnitřních dokladech). Proto také doklad na finanční úřad od paní Habartové, pan Kostelka zaslal zpět výboru k podpisu, neboť jemu výkon funkce nepřísluší (ani si ji nikdy neosvojoval, jak pan Habarta se snaží klamně tvrdit viz plná moc, kterou pan Habarta nepřevzal, zřejmě si plete dvě plné moci) Ta 10 let platí, před lety ji přijal výbor a akceptovali ji a i nyní je na KS! Pokud by na dokladu pro FÚ byl již jeden podpis člena výboru, neposlal by ho pan Kostelka  zpět, ale pochopil by, že výbor ví co činí a byl by ho zaslal k dalšímu potřebnému podpisu (dle KS), další kompetentní člence výboru o které věděl, že ho podepíše, třeba Ivaně Vigh! (Jak jednoduché). Z toho je vidět, že nikdo z výboru ani neví co se děje, tedy ta "funkčnost" a "konsenzus" v praxi (neumí se domluvit, neví co činí ....)

Funkčnost nynějšího výboru skončila již v minulosti tím, že si členové, kteří si dovolili kritizovat, si léta neplní povinnosti a soustřeďují svou kritiku na to, čemu nechtějí rozumět (přestože jsou ve výboru a mají stanovy a zák. o účetnictví a zk. o nejen znát, ale dodržovat).  Nechť ti co zapříčinili a tvrdí, že vše je funkční, dají věci do pořádku s těmi, s kterými mají "dohodnutý ten proklamovaný konsenzus". Až pak ať si rozdělí a zejména předají agendu jednotlivých funkcí. Není vhodné předávat problémy těm, kteří je nezapříčinily. To je tak, když si někdo usmyslí, že může dělat cokoliv a umí vše a ještě k tomu, že zdarma to přece bude fungovat samo.

  Polemika kolem PM je zástěrkou a nevede k řešení a výbor není funkční, nelze zavádět minulé praktiky, kdy se diskreditoval stěžovatel a neřešil se problém.  Ukřižováním pana Kostelky se nic nevyřeší. 

Část III.

 

Pomluvo, ty pomluvo, kdo tebe rozsívá, že z maličkého tě zrnka     plné město bývá?

Pomluvo, ty pomluvo, pichlavé máš listí! Žádný srp tě ani kosa    z pole nevyčistí!  

                                                         F.L.Č.

 

Zbude-li čas, bude k zasílaným, nevyžádaným, zbytečným a nepravdivým pomluvám upřesněna skutečnost.

 

   Nežádaný mail (Kaňkové)      Ukázka toho, čemu říká paní předsedkyně "funkční" výbor a na čem je "konsenzus".

 Zplnomocněnému  (panu Kostelkovi) nezasílá dělný dopis o tom jak hodlá spolupracovat s členy výboru na nápravě toho co zapříčinila. Viz také zápis ze shromáždění dne 10.6.2011, které zavázalo výbor ke splnění plánovaných oprav (bod 5), kdy si výbor nechal odsouhlasit zvýšení do FO (bod 6), aby se opravy mohly realizovat. I přes na shromáždění odsouhlasený postup oprav a vypracovaný a konkrétní návrh firmy, který pan Kostelka výboru zaslal, se kromě výčitek nesprávným směrem nic neuskutečnilo.  Místo toho, zasílá paní Kaňková (v jinému hromadném e-mail seznamu) výboru pomlouvačný a hanlivý dopis. Dokonce i paní Vigh na jejího vlastního otce a snižuje se na zasílání urážek a pomluv. Překračuje §§ trestního zákona a rozeštvává výbor a nepřípustně zasahuje do rodinných vztahů. Přitom opět obchází plnou moc a oznamovací povinnost, tak jako se praktikovalo v minulosti. Již tenkráte se vybíralo kdo na schůze bude pozván a koho ne a nyní, jak a koho informuje (ne všechny, ale kdo bude do "konsenzu" vybrán!). Tím nepřípustně (proti stanovám) bylo rozhodováno, kdo  může a kdo nemůže ve výboru pracovat a rozhodovat a koho obejdeme. (Je úplně jedno jestli je někdo ve výboru či členem. Práva mají stejná.)Tak jak nyní touto "nefér" taktikou se snaží eliminovat pádnost kritických důkazů. Rozhoduje (v této věci svou nečinností, cca 4,5 letou = od 2008 ), který zápis se zapíše, který se nezapíše (ač údajně dala PM na volbu 16.8.2011), který se opomene vložit na KS ? , která plnou moc je platná? ...  To je anarchie, ne demokraticky, dle zákonů,  fungující SVJ.

    Nežádaný mail (Habarta)    

Na takovou to špínu a snůšku nesmyslů pan Kostelka neodpověděl. Mohlo by se však stát, že se opět najde někdo neznalý situace (K) a bude se obracet s nevyžádanými emaily nesprávně na něj, na toho, který situaci nezapříčinil, který s vašim dlouholetým nepořádkem v SVJ neměl nic společného! (Byl zplnomocněn k zastupování na schůzi výboru a co všechno vyplavalo na povrch). Proto bude uvedeno jeho vyjádření i k tomuto, opět nevyžádanému e-mailu. Tak bude možno lépe a ne jednostranně posoudit a ukázat "práci" zodpovědného člena výboru s hmotnou zodpovědností, kdy několik let "rozhodovali" jen někteří.

    Nežádaný mail (Koldinská)      Tento e-mail kritizuje ani neví co. Viz psychologie radikálního odpuštění, kdy je chybná projekce našeho potlačeného zahanbení.

    Nežádaný mail (Habartová)       Zmatečné a nepodstatné problémy podnájemníka se spotřebou vody, vycházející z nedorozumění (paní se omluvila) a nefunkčních vodoměrů. 

Část IV.

Zde je začátek z toho, co by mělo být členům přístupné a horní část I. a II. (která bude časem vyřešená) bude smazána.

Až opadnou emoce a ti co zavinili nesoulad zápisů se skutečností se snad uráčí dát své "resty" do pořádku.

 

  Dlouhodobý plán investic       !  Nutné doplnit a také splnit to, co shromáždění 10.6.2011 uložilo konkrétní osobě ve výboru.

 Nechť plán doplní a vytvoří paní Kaňková s tím, s kterým má konsenzus, že její výbor je "funkční"  a požádá členy o schválení. Některé návrhy (třeba na zateplení) již dostala, však "funkčnost" postrádá. Neodhodlala se ani na připomenutí členovi výboru toho, k čemu byla dle rozhodnutí shromáždění členka zavázána. Stejně tak, jak v minulosti nereagovala na počáteční výhrady pana Kostelky (nereagovali ani jiní)  na špatnou práci účetní (nejdůležitější věc v SVJ). Nyní se musí "krkolomně" řešit až dnes. Nechala roky nekontrolovaně "účtovat", což se pak zpětně velmi špatně opravuje. Takové chyby se zjistí a řeší po měsíci a ne až po 4,5 letech!

  Stanovy Dřevařská 4   1   To jsou ty "nepravé" = neplatné!

  Stanovy Dřevařská 4   2     Stačí si vyzvednout jsou připraveny

  Domovní řád.    Stačí si vyzvednout je připraven

  Požární řád     Stačí si vyzvednout je připraven     

Někteří členové výboru byli dokonce uraženi, že pan Kostelka požadoval, aby předložili tak důležitý dokument jako jsou stanovy a tím dokladovali, že jej mají, ctí tento dokument a řídí se podle něj. Ukázalo se tak nejen, že jej nemají, ale neví, proč bylo třeba požádat o stanovy. Jsou totiž dvoje a v minulosti schůze byla rušena proto, že se prý nevědělo dle kterých se schůze vedla!  Takže dnes (září, říjen, listopad, ....až do května 2012) neuměl výbor odpovědět, kdo nás vede (doložit) a ani dle čeho nás vede?  Tak podle kterých se "úřadovalo" a volilo, a podle kterých se vedla poslední schůze členů? 1 nebo 2 ? Předložit třeba alespoň jedny, aby se oddělily plevy od zrna !

Za cca 8 měsíců pan Kostelka "nevydoloval" od předsedkyně výboru paní Kaňkové, ani od členky výboru paní Horsákové, (od nikoho) stanovy. Do dne 9.5.2012 se výbor nerozhodl dle kterých stanovy předsedkyně schůze a celé SVJ vede? Byly tedy vyzvednuty na soudu. Výbor zřejmě nepokládá za potřebné zápisy ze schůzí mít v takovém tvaru, aby to KS přijal a neodmítl, jak se již stalo, a proto je tento neblahý stav již od r.2008. S čímž pan Kostelka nic neměl ani nemá, ba naopak nenašel se mimo něho nikdo, kdo by na taková přestoupení poukázal a řešil. Nadále se stavělo na vratkých základech, ale hlavně, že to na první dojem vypadalo, že to bylo zdarma.

  1.PP_Laštůvkova 22, 24.          =  VZOR   I zde třeba připomenout, aby ten, kdo se podílel na přestavbě sklepů a zejména ten, který dostal zaplaceno, dodal plány, včetně kolaudačního rozhodnutí!  Některé "zásahy" potřebují souhlasu 3/4 některé 100% počtu členů. Viz stanovy a zák.72/94 Sb. Bez oznámení členům není možno  posoudit zda je třeba Stavebního povolení nebo jen Stavebního ohlášení (dle zák.). Následně je třeba aby byly smlouvy  s jednotlivými členy podepsány oficiálně platným (ne tenkráte "úřadujícím" ) předsedou SVJ. Tím dle KS není ani nebyla paní Kaňková, je pan Švec. V souBylo třeba Je možné

  1.NP_LAŠTŮVKOVA 22, 24.           =  VZOR

  2.-4.NP_Laštůvkova 22, 24.           =  VZOR

   Úplný výpis z rejstříku KS          Platný k 8.3.2012

   Úplný výpis z rejstříku KS     !      Platný k 30.4.2012  (Ověřený výpis)

Dražební vyhláška     Platná k 20.3.2012
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
Nařízení exekuce - Kubátová Jana
Zástavní právo exekutorské
Zástavní právo smluvní

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Objekt je dotčen změnou právního vztahu: Z-7354/2012,   Dle zák. o informacích je možno volně dostupné informace zveřejnit.

  Plocha domu            =   VZOR,    prosím, aby minulý výbor zaslal informace k doplnění.

  Rozpis 01_2012            =   VZOR,    prosím, aby výbor zaslal informace k doplnění.

  Výkaz  2010, vyúčtování             =   VZOR,    předminulý výbor měl by doplnit (zaslal informace k doplnění).

  Kontakty - nápověda                Vyskytují se názory, zda je vhodné platit to, co není průhledné a o čem nemají všichni členové přehled. (viz výrok předsedkyně paní Kańkové, že: "Nějaké peníze máme" = toto je stav ke konci dubna 2012) 

         Roky nebyla činnost SVJ v souladu se zápisy nejen vnitřními, ale zejména na venek a na KS. Proto není ani členům výboru  jasné, kdo je výbor a kdo je předsedou. Důkazem je, že na tuto otázku neumí členové výboru odpovědět a zejména na tak jednoduchý dotaz koho volili členové výboru neodpověděli, přestože to že zvolení či nezvolení není tajná informace.   Volba výboru byla před rokem (9.6.2011)a předsedu si ze svého středu měli zvolit členové nově zvoleného výboru již tenkráte ( po tomto shromáždění=při něm) 9.6.2011. Polemikami členové výboru nepřispěli k činnosti SVJ. Jejich činnost není v souladu se zákonem ani se stanovami. Jedná se o dřívější činnost a i o shromáždění z 9.6.2011, kdy paní Vigh již tenkráte odpověděla na otázku předsednictví. Je třeba ji přehodnotit činnost výboru se dotázat co výbor od r.2008 roky dělal ? O jakém konsenzu a funkčnosti výboru to paní Kańková mluví ? A co s touto "funkčností" má nyní pan Kostelka společného?                                                                               

        Odečty    Prosím doložit, zveřejňovat.

        .

Antikop   

Část V.

Revitalizace - náklady        VZOR.   Cena bytů, nájmů bytů ..... se již nyní odvíjí od toho, jakou má dům tepelně energetickou účinnost. V budoucnu se plánuje státem nařízen povinný Certifikát domu = energetický audit. Rozdíl však bude v tom, že nebudou dotace. Dotace, které jsme mohly získat nelze již dohnat. Plán oprav, ani výhledový plán na období cca 10 let nebyl schválen. Z toho vyplývá, že platíme dvojnásobek toho, než je zapotřebí. (Nehledě k zamítnutým investicím již v minulosti!) Což není možno posoudit,  protože není přehled o tom co je na fondu oprav. Když se člen zeptá, dozví se od  "předsedkyně" výboru že: "Nějaké peníze tam zůstaly" Předsedkyně nemusí vědět korunové rozdíly, ale nějaký ten přehled by měla mít alespoň v tisícikorunách! Z toho vyplývá, že nejméně 3 roky si nenechala předložit ani účetní Denník, aby členy na stránkách spoluvlastníci informovala. Za což je zodpovědná a je to její povinnost (do předání funkce budoucímu předsedovi.) 

             VZOR=  (viz tlačítko Revitalizace - náklady) z 13,5 mil.půjčky "Panel" na našem domu s 72-mi bytovými  jednotkami.

             "Panel" měl výsledné procento úroku 0,4 % p.a. z půjčky a jen na 15 let. Což je výhodnější než bylo před "revolucí"!

              Za komunismu (bylo 1% a na 30 let, tedy 4x horší podmínky)..

Na domě zateplením (dle bytu) platíme o 250 do 450 Kč za otop méně, přestože ceny tepla se zvýšily! Tedy půjčku máme zdarma! Nač se dělají zápisy, když je ani ti co podepíší, že splní nedodržují ?

              Není jasné s jakým záměrem to místopředsedkyně výboru paní Horsáková  nepodpořila, přestože to jako členka výboru dostala od shromáždění 9.6.2011 zajistit v bodě 5 a sama 10.6.2011 podepsala! Pak nikdo se k  návrhu na ušetření (částečnému zateplení) nepřipojil.  Škoda vznikla všem kdo tam bydlí.

 Tento Web vznikl na základě žádosti členů o informovanost, dle zák. 106/99 Sb. (o svobodném přístupu k informacím).  Není honorován, a proto se na něm pracuje jen ve volném čase. Veškerý obsah a změny jsou (mají být) rozhodnutím  všech členů  - viz stanovy = třeba docílit tohoto stavu!

    V paragrafu 3, odst. 3 se praví: "Zveřejněnou informaci pro účel tohoto zákona je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydána tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo umístěna ve veřejné knihovně". Viz

z rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného
Krajským soudem v Brně

                                                                                Platný k 8.3.2012 

 

Část VI.

Pokud se nedopatřením vyskytla na tomto webu nějaká nesrovnalost, prosíme o oznámení. 

Dotazy, informace, podněty k opravám a investicím a kritika,     klik na svjdrevarska@seznam.cz  (toto není adresa, ale možnost ke konstruktivní komunikace).

  

 

Část VI.

Pro ty, kteří se neřídí jen pomíjivými zákony a pravidly lidí, ale přikázáními,

která platí tisíce let.

 

Také výroky K.Čapka či V.Nezvala jsou z minulého tisíciletí a přesto platí po dnes.

Za námi stojí alespoň naše práce a tak se vidí, kdo je kdo.

 

                                   Původní web z r.2008

Samosprávy 45,

 SBD Hodoňan, Brandlova 107,109,111.

 

Po revitalizaci, listopad 2008.

 

 

                      ČLOVĚK SE NEMĚNÍ, JEN SE VÁM VYBARVÍ .

 

      Kdo je kdo.

       Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstávají stejní, jenom teď víme líp, kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný vždycky, kdo byl věrný, je věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív. Kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslel vždy jen na sebe.  Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl vždycky, kdo měnil víru, neměl žádnou.  Člověka nepředěláš jenom se ti vybarví. Národ nepředěláš, ledaže bys měl na to staletí, jenom davy můžeš vést dnes tak a zítra tak. Kdo nenávidí, měl v sobě tu nenávist vždycky, kde by se v něm tak najednou vzala !  Kdo sloužil, bude sloužit dál, kdo chtěl dobré, bude zase chtít dobré.  Ani vůle se nemění.  Nedívej se do tváře, která se změnila, nikdo se nestane krásnější tím, že změnil tvář.  Tvrdá zkouška je i tvrdé poznání. Budoucí foliant našich dějin bude mít jeden podtitul :   Kdo byl kdo.  I dobrá paměť patří k těm stálým věcem jichž je a bude třeba.

                                           Karel Čapek             Lidové noviny - 4.12.1938.

 

     .......Odvykněte si lhaní!

    Lež hrozně nemám rád ! Kdo lže ten krade a pak visí.

        Kdo lže ten vždycky ublíží si.

            Lež je šminka, která hyzdí tvář, lež je účes, který nesvědčí. 

                Nechť podívá se do zrcadla lhář, nechť sám se o tom přesvědčí!

                    Lež je maskovaná ohyzda, lhář se nejvíc obelhává sám.

                        I když sám se přitom hezký zdá, je to jen chvilkový klam!!

                                                                                            Des Grieux  z Manon Lescaut  (V.Nezval)

 

 

     

Dnes je , ( juliánského církevního kalendáře)


 

 

        Ježišova Modlitba

ZÁVĚREM  POROVNÁNÍ.

Desetiletý vývoj v samosprávě Hodonín

 Desetiletý vývoj v samosprávě Bystrc

a porovnejte desetiletý vývoj v samosprávě Dřevařská.

 

 

Exodus 23. Spravedlnost.  Povinnosti vůči nepřátelům.

Nebudeš rozšiřovat nepravdivé zvěsti. Nepodpoříš ničemu nespravedlivým svědectvím. Nespolčíš se s většinou k páchání zla ani nebudeš v rozepři svědčit podle většiny, abys pokřivil právo, ani nebudeš nadržovat ......


TOPlist    

 

NAVRCHOLU.cz